ทัวร์กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N มิ.ย.-ต.ค.61(QR)

ทัวร์กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N มิ.ย.-ต.ค.61(QR)

เริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ มิโคนอส-ซานโตรินี 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)  

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2561

โปรใหม่เอี่ยม ทั้งภูเขาและเกาะ วิวเด็ดๆ และอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในเอเธนส

?เริ่มต้น 69,900.- รวมวีซ่าแล้ว?

?ชมเมืองบนเกาะมิโครนอส
⛴นั่งเรือเฟอร์รี่
?ชมเมืองเกาะซานโตรินี่
?นั่งกระเช้า สู่หน้าผาเมืองฟิรา ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ
?ชมกรุงเอเธนส์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรีซ
?ชมเมืองเดลฟี สะดือโลก
?ชมเมืองคอรินท์
?เข้าชมอะโครโปลิส ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์
?ชมวิหารอีเรคธีอุม

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่1      กรุงเทพฯ – โดฮา

วันที่2      โดฮา – เกาะมิโครนอส – ชมเมือง

วันที่3      มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง

วันที่4      ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์

วันที่5      เอเธนส์ – อะราโชวา – เดลฟี่

วันที่6      เดลฟี่ – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง

วันที่7      เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน

วันที่8      โดฮา – กรุงเทพฯ                                           

อัตราค่าบริการ

24-31 ก.ค. 2561 73,900
ก.ย.-ต.ค. 2561 69,900

**ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
  • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา หรือไม่ก็ตาม
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ท้องถิ่น