ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 5วัน3คืน ส.ค.-ต.ค.62 (CZ)

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง]118_20190622110407

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 5วัน3คืน ส.ค.-ต.ค.62 (CZ)

เริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5วัน 3คืน

ชื่อโปรแกรม เลสโกจอมยุทธหญิ

 

กำหนดการเดินทาง เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 

***ราคาเริ่มต้น….12,999 บาท/ท่าน

 

ตารางการเดินทาง CODE:  ZCSX06>>>

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)– สนามบินจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง- สะพานสายรุ้ง- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง- เมืองโบราญเฟิ่งหวง

วันที่สอง     ถ้ำจิ่วเทียน – ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน – โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)

วันที่สาม     ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย -แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 

วันที่สี่          ร้านหยก – ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตลาดใต้ดิน – สนามบินจางเจียเจี้ย

วันที่ห้า       สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

14 – 18 มิถุนายน 2562 12,999
09 – 13 สิงหาคม 2562 13,999
16 – 20 สิงหาคม 2562 12,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 12,999
เปิดเพิ่ม!!

02 – 06 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

03 – 07 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

09 – 13 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

11 – 15 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

16 – 20 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

23 – 27 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

24 – 28 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

25 – 29 กันยายน 2562

12,999
เปิดเพิ่ม!!

07 – 11 ตุลาคม 2562

12,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 13,999
เปิดเพิ่ม!!

24 – 28 ตุลาคม 2562

12,999
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)


หากสนใจสอบถามเพิ่มเติม และเช็คที่นั่งได้ที่ LINE ID = @starlighttravel