ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8วัน 5คืน ม.ค.-มิ.ย.63 (TK)

BT-IST01_TK-2

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8วัน 5คืน ม.ค.-มิ.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 27,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8วัน 5คืน

พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

กำหนดการเดินทางเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท

 

 

อัตราค่าบริการ

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่
11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 35 32,900
18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 35 32,900
17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 35 30,900
06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 35 27,900
07 ก.พ.63 14 ก.พ.63 35 30,900
19 ก.พ.63 26 ก.พ.63 35 30,900
04 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 35 28,900
01 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 35 30,900
06 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 35 31,900
27 พ.ค. 63 03 มิ.ย. 63 35 30,900
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 35 29,900
17 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 35 29,900

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป80 USD/ท่าน

 

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ