ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล+บินภายใน 2ขา 8วัน 5คืน เม.ย.63 (TK)

BT-IST03_TK

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล+บินภายใน 2ขา 8วัน 5คืน เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล+บินภายใน 2ขา 8วัน 5คืน

เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020 พัก5 ดาวตุรกี

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท

โปรแกรมทัวร์

วันแรก             กรุงเทพ • ตุรกี

วันที่สอง         สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •หุบเขานกพิราบ• ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ•ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม         นครใต้ดินไคมัคลึ •ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า •สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

วันที่สี่               คอนย่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ห้า            เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง •เมืองโบราณ •บ้านพระแม่มารี •ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส •ท่าอากาศยานอิสตันบูล •  อิสตันบูล

วันที่หก          บลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน• จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด• ฮายาโซฟีย •  พระราชวังทอปกาปึ•สไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด        ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส• พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • สวนอิเมอร์แกนด์  •ตลาดแกรนด์บาซาร์ •สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด       สนามบินอิสตันบูล•กรุงเทพ

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน

** คณะเดินทางจำนวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป**
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหน้างาน ขึ้นอยู่กับภาพอากาศและความเหมาะสม โดยไม่ตัด

 

29 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ราคา  36,900 บาท

7 – 5 เมษายน 2563 ราคา  37,900 บาท

 

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ