ทัวร์พม่า พุกาม . . มัณฑะเลย์ (เดินทางมี.ค.63)

ทัวร์พม่า พุกาม . . มัณฑะเลย์ (เดินทางมี.ค.63)

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า พุกาม . . . มัณฑะเลย์  3 วัน 2 คืน

ชม ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ (ทะเลเจดีย์) เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

1 ใน 5 มหาบูชาสภานศักดิ์สิทธิ์ “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม

ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี”

เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

เดินทางเดือน มีนาคม 2563

[[ ราคาเริ่มต้น เพียง.. 9,999 บาท ]]

 

 

อัตราค่าบริการ (Code: MDL002)

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
25-27 มกราคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 10,901 2,500
15-17 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500
07-09 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500
14-16 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500
21-23 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 2,500

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ท่านสามารถคลิกชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>