ทัวร์พม่า 1วัน ไหว้พระ 7วัด (ไปเช้าเย็นกลับ) มี.ค.- ส.ค.63 (FD)

RGN-PM03-FD

ทัวร์พม่า 1วัน ไหว้พระ 7วัด (ไปเช้าเย็นกลับ) มี.ค.- ส.ค.63 (FD)

เริ่มต้น 2,999 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า 1วัน ไหว้พระ 7 วัด (ไปเช้าเย็นกลับ)

PRAY MYANMAR BY FD
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

กำหนดการเดินทาง มีนาคม-สิงหาคม 2563

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA)

[[ ราคาเดียว 2,999 บาท ]]

 

โปรแกรมการเดินทาง 

โปรแกรม    ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-สนามบิน

 

อัตราค่าบริการ ดังนี้

วันเดินทาง และ อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก
04 มี.ค. / 18 มี.ค. / 25 มี.ค. 63 2,999 บาท
30 เม.ย. 63 2,999 บาท
20 พ.ค. / 27 พ.ค. 62 2,999 บาท
04 มิ.ย. / 10 มิ.ย. / 17 มิ.ย. 63

18 มิ.ย. / 24 มิ.ย. / 25 มิ.ย. 63

2,999 บาท
01 ก.ค. / 02 ก.ค. / 08 ก.ค. 63

09 ก.ค. / 15 ก.ค. / 16 ก.ค. 63

22 ก.ค. / 23 ก.ค. / 29 ก.ค. 63

30 ก.ค. 63

2,999 บาท
05 ส.ค. / 06 ส.ค. / 12 ส.ค. 63

13 ส.ค. / 19 ส.ค. / 20 ส.ค. 63

26 ส.ค. / 27 ส.ค. 63

2,999 บาท

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม **

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

2,000 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)

 

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินที่นั่งปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง –ย่างกุ้ง – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร์เอเชีย (FD)
  • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
  • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

  • รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ทำการจองมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ

กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี