ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (มี.ค.63)

WE202-Ads-Recovered

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (มี.ค.63)

เริ่มต้น 10,888 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า มัณฑะเลย์  สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา

ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า  

พักโรงแรมพุกาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย์ 1 คืน เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

เดินทางเดือน มีนาคม 2563

[[ ราคาเริ่มต้น เพียง.. 10,888 บาท ]]

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวรพม่า >>>

∞ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม
∞นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery
∞ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน
∞ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
∞พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ
∞นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
∞พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
∞ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก


อัตราค่าบริการ 
(Code: WE202) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
12-14 มีนาคม 2563 10,888 3,500 25
21-23 มีนาคม 2563 11,888 3,500 25

ท่านสามารถคลิกชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>