ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน (ก.พ.-มิ.ย.63)

BT-EUR05_EK

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน (ก.พ.-มิ.ย.63)

เริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์มหัศจรรย์ฝรั่งเศส

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

>โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ราคาเพียง 45,900.-

 

อัตราค่าบริการ (Code :BT-EUR05-EK )

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

วันที่ 13 – 19  ก.พ. 63 45,900.-42900
วันที่ 23 – 29  มี.ค. 63 46,900.-45900
วันที่  27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 49,900.-47900
วันที่ 18 – 24  พ.ค. 63 49,900.-47900
วันที่ 3 – 9  มิ.ย. 63 49,900.-47900

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**


อัตราค่าบริการรวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดEconomy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์EK
  • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
  • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ.
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>