ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน ก.พ.-มิ.ย.63 (EK)

BT-EUR05_EK

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน ก.พ.-มิ.ย.63 (EK)

เริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังรี 7วัน 4คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์มหัศจรรย์ฝรั่งเศส

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

>>โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ราคาเพียง 45,900.-

อัตราค่าบริการ (Code :BT-EUR05-EK )

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

วันที่ 13 – 19  ก.พ. 63 45,900.-
วันที่ 23 – 29  มี.ค. 63 46,900.-
วันที่  27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 49,900.-
วันที่ 18 – 24  พ.ค. 63 49,900.-
วันที่ 3 – 9  มิ.ย. 63 49,900.-

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา
ชั้นธุรกิจ EK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 100,000 – 130,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EKหักออก 19,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดEconomy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์EK
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ.
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่านชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป 7วัน  21 ยูโร /ท่าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>