ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ มี.ค.-พ.ค. (EK)

EK010A-Summer

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ มี.ค.-พ.ค. (EK)

เริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน4คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

เข้าชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์กรุงบรัสเซล

เมืองรอตเทอร์ดาม บ้านลูกเต๋า กรุงเฮก อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านซานส์สคันส์

เดินทางโดยสายการบิน Emirates Airline 

เดินทางระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  40,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)

สำหรับประเภทท่องเที่ยว

ผู้สมัครวีซ่าทำการชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ ราคาผู้ใหญ่

12 ปีขึ้นไป

ราคาเด็ก

6-11 ปี

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า6 ปี

เยอรมัน 2,700 1,800 550
อิตาลี 2,500 1,600 400
ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970
เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520
ออสเตรีย 2,600 1,700 500

 


อัตราค่าบริการ (Code:EK010A)

กำหนดการเดินทาง ราคา
มีนาคม 18-24 / 20-26 / 25-30 มี.ค. 2563 40,900
เมษายน 1-7 / 15-21 /29 เม.ย.-5 พ.ค. 2563 42,900
10-16 / 11-17เม.ย.2563 49,900
พฤษภาคม 1-7 / 2-8 / 5-11 พ.ค. 2563 42,900

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7วัน = 700 บาท