ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิต 7วัน4คืน ต.ค.-พ.ย.62 (EK)

EK018A OCT-NOV 2019

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิต 7วัน4คืน ต.ค.-พ.ย.62 (EK)

เริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน

เดินทางโดย เอมิเรตส์ (EK) สายการบินระดับ 5 ดาว

เดินทางระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

พิเศษ!! ขึ้นยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น และยอดเขาทิตลิส

?เที่ยวชมเมืองซุก แองเกลเบิร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ทะเลสาบโคโม่

เวโรน่า ซีร์มิโอเน่ กรุงมิลาน ช้อปปิ้ง Serravalle Outlet

 

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  39,900 บาท 

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท** 


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
ตุลาคม 8-14 / 13-19 / 19-25 /
30 ตุลาคม – 5พฤศจิกายน 2562
39,900
พฤศจิกายน 13-19 พฤศจิกายน 2562 39,900

 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 5วัน = 10ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7วัน = 700บาท