ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 7วัน 4คืน เดินทางก.ค.-พ.ย.62 (SQ)

อิตาลี โรม วาติกัน เลคซิโอ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก แอนดรอเมดา]158_20190521133012

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 7วัน 4คืน เดินทางก.ค.-พ.ย.62 (SQ)

เริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี 6วัน 3คืน

โปรแกรมเที่ยว เลสโก แอนดรอเมดา

เดินทางโดย Singapore Airlines 

เดินทางระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  39,999 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

11 – 17 กรกฎาคม 2562

(16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา)

11JUL SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

12JUL SQ366 SIN-FCo 01.30-08.05

16JUL SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1

17JUL SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05

45,999
12 – 18 สิงหาคม2562

(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 ส.ค. วันสารทจีน)

12AUG SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

13AUG SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05

17AUG SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1

18AUG SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05

48,999
22 – 28กันยายน2562 22SEP SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

23SEP SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05

27SEP SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1

28SEP SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05

45,999
20 – 26 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

20OCT SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

21OCT SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05

25OCTSQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1

26OCT SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05

42,999
10 – 16 พฤศจิกายน2562 10NOV SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1

11NOV SQ366 SIN-FCO 02.30-08.45

15NOV SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1

16NOV SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10

39,999

** อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **

** อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลีท่านละ ประมาณ 3,500 บาท

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ(บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี **

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ท่านละ 15,000 บาท **