ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63(EK)

BT-EUR03_EK

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63(EK)

เริ่มต้น 47,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เดินทางระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  47,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)


อัตราค่าบริการ
(ยังไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

วันที่ 7 – 13 ก.พ. 63 47,900.-
วันที่ 20 – 26 มี.ค. 63 49,900.-
วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63 59,900.-
วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 49,900.-
วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 49,900.-

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา
ชั้นธุรกิจ EK เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 100,000 – 130,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EK หักออก   พีเรียต เดินทางเดือน ก.พ. / มี.ค. /พ.ค./มิ.ย. 19,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EK หักออก   พีเรียต เดินทางเดือน เม.ย. 25,000

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
  • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3ยูโร รวมทั้งทริป 7 วัน  21 ยูโร/ท่าน
  • ทิปสำหรับคนขับรถประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร /ท่าน