ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทางก.พ.-มิ.ย.63

BT-EUR03_EK

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทางก.พ.-มิ.ย.63

เริ่มต้น 47,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เดินทางระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  47,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)


อัตราค่าบริการ
(ยังไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

วันที่ 7 – 13 ก.พ. 63 47,900.-
วันที่ 20 – 26 มี.ค. 63 49,900.-
วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63 59,900.-
วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 49,900.-
วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 49,900.-

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**