ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน เม.ย.-มิ.ย.63 (EK)

EK009-Summer

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน เม.ย.-มิ.ย.63 (EK)

เริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน

ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ

La Vallee Village Outlet– เมืองดิฌอง – ยอดเขาทิตลิส – มิลาน

หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – โคลอสเซี่ยม                    

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เดินทางระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  54,900 บาท

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)

สำหรับประเภทท่องเที่ยว

ผู้สมัครวีซ่าทำการชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ ราคาผู้ใหญ่

12 ปีขึ้นไป

ราคาเด็ก

6-11 ปี

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า6 ปี

เยอรมัน 2,700 1,800 550
อิตาลี 2,500 1,600 400
ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970
เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520
ออสเตรีย 2,600 1,700 500


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
เมษายน 2-10 / 30 เม.ย-8 พ.ค. 2563 54,900
9-17 /11-19 เม.ย. 2563 59,900
พฤษภาคม 5-13 /9-17 /30 พ.ค.-7มิ.ย. 2563 54,900
มิถุนายน 11-19 / 25 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563 54,900

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14ยูโร)
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น(2 ยูโร x 1 วัน = 2ยูโร)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9วัน = 900 บาท