ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทางเม.ย.-พ.ค.63(EK)

EK027-Summer

ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน เดินทางเม.ย.-พ.ค.63(EK)

เริ่มต้น 44,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลีใต้ 7วัน 4คืน

อิตาลีตอนใต้ AMALFI COASTLINEและถ้ำบลูก็อตโต

กรุงโรม วาติกัน โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ นาโปลี ปอมเปอี

เกาะคาปรี ซอร์เรนโต โพสิตาโน่ อมัลฟี่ ราเวลโล่

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เดินทางระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  44,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)


อัตราค่าบริการ
(ยังไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

กำหนดการเดินทาง ราคา
เมษายน 12-18 / 14-20 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) 49,900
พฤษภาคม 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 44,900

อัตราค่าบริการ

                  เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)      ลดท่านละ        2,000        บาท

                  พักเดี่ยว   เพิ่มท่านละ       10,000      บาท

 ****กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม

โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

**สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

ชำระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รับยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้**

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)

สำหรับประเภทท่องเที่ยว

ผู้สมัครวีซ่าทำการชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ ราคาผู้ใหญ่

12 ปีขึ้นไป

ราคาเด็ก

6-11 ปี

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า6 ปี

เยอรมัน 2,700 1,800 550
อิตาลี 2,500 1,600 400
ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970
เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520
ออสเตรีย 2,600 1,700 500