ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-ต.ค.62 (QR)

WQR0609C มิถุนา-ตุลา62

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-ต.ค.62 (QR)

เริ่มต้น 70,900 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-ต.ค.62 (QR)

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

โดยสายการบินกาตาร์ (QR)

ราคา 79,900 บาท

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญ DFDS – ออสโล

นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส – ล่องเรือชมฟจอร์ด –เบอร์เกน –เกียโล

สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท– คาร์ลสตัด– สต๊อกโฮล์ม

แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่1        สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2        โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญ DFDS

วันที่3        ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส

วันที่4        ฟลัม/วอส – ล่องเรือชมฟจอร์ด–เบอร์เกน –เกียโล

วันที่5       วอส – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – ช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท

วันที่6       ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด– สต๊อกโฮล์ม

วันที่7        สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE(พักห้อง SEA VIEW)

วันที่8        เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

วันที่9        โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อัตราค่าบริการ       

ช่วงออกเดินทาง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

03-11 มิ.ย. 2562 70,900
19-27 ก.ย. 2562 70,900
ต.ค. 2562 70,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศก่อน-หลัง)
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
  • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปหรือกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม