ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-พ.ค.62 (TG)

WTG0609C มิถุนา-พฤศจิกา62

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-พ.ค.62 (TG)

เริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9วัน 6คืน มิ.ย.-พ.ค.62 (TG)

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562

โดยสายการบินไทย Thai Airways

ราคา 79,900 บาท

โคเปนเฮเกน– พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส

ล่องเรือชม ฟจอร์ดนั่งรถไฟสายโรแมนติก เกลโล– เฮลซิงกิ (บินภายใน)

ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์Silja Line – สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -ศาลาว่าการ(โนเบล)

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่1           กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน

วันที่2           โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล

วันที่3           ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส

วันที่4           ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล  

วันที่5           เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)

วันที่6           เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์Silja Line

วันที่7           สต๊อกโฮล์ม – จุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา –ศาลาว่าการ(โนเบล) – ช้อปปิ้ง

 

 

วันที่8           สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – สนามบิน

วันที่9           กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการ       

มิ.ย.-ต.ค. 2562 81,900
08-16 ก.ค. 2562 84,900
15-23 พ.ย. 2562 79,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น//-สต๊อกโฮล์ม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
  • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(กรณีมีวีซ่าแล้วทางบริษัทหักคืนให้ 2,500 บาท)
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000 บาท