ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน เม.ย.-มิ.ย.63 (EK)

EK012-Summer

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน เม.ย.-มิ.ย.63 (EK)

เริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน

🔺ปราสาทเอดินเบอระ กลาสโกว์
🔺ถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิฟ แมนเชสเตอร์
🔺เมืองบาธ สโตนเฮนจ์ กรุงลอนดอน
🔺บริติชมิวเซียม ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
🔺ห้างแฮร์รอดส์ Bicester Outlet
🔺ทานเป็ด Four Season

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)

กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน-มิถุนายน63

**ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท (ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว)

 

อัตราค่าบริการ (CODE : EK012)

กำหนดการเดินทาง ราคา
เมษายน 8-16 / 10-18 เม.ย.2563 67,900
29 เม.ย.-7พ.ค. 2563 59,900
พฤษภาคม 5-13 / 19-27พ.ค. 2563 59,900
มิถุนายน 2-10มิ.ย. 2563 59,900

อัตราค่าบริการ

                  เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)      ลดท่านละ        2,000        บาท

                  พักเดี่ยว                                    เพิ่มท่านละ      12,000        บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์x 7 วัน = 14 ปอนด์)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท