ทัวร์ฮอกไกโด ASAHIKAWA 5วัน3คืน ก.พ.-มี.ค.63 (XW)

CTS14 XW Hokkaido ยืน1-1

ทัวร์ฮอกไกโด ASAHIKAWA 5วัน3คืน ก.พ.-มี.ค.63 (XW)

เริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด ยืนหนึ่ง ASAHIKAWA 5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)

XW146 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 04.00-12.15
XW145 CTS(ซิโตเสะ) – DMK(กรุงเทพ) 14.55-20.35

***ราคาเริ่มต้น…  25,999 บาท*** 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง– สนามบินชิโตเสะ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อาซาฮิกาว่า  

วันที่ 3  ลานสกีชิคิไซ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ดิวตี้ฟรี – ถนนทานุกิ  

วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน   

วันที่ 5  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ(ดอนเมือง)     

 

อัตราค่าบริการ (Code:CTS14-XW)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 19,999
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 19,999
เดินทางเดือน มีนาคม 2563
4-8 มี.ค. 63 19,999
6-10 มี.ค. 63 19,999
11-15 มี.ค. 63 19,999
13-17 มี.ค. 63 19,999
18-22 มี.ค. 63 19,999
20-24 มี.ค. 63 19,999

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000บาท ต่อ ทริปต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ท่านละ 10,000บาท**

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ