ทัวร์ฮอกไกโด GO TO SNOW FEST 6วัน4คืน ก.พ. 63 (TG)

GQ2CTS-TG007

ทัวร์ฮอกไกโด GO TO SNOW FEST 6วัน4คืน ก.พ. 63 (TG)

เริ่มต้น 47,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน4คืน 

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ 2563

โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG)

***ราคาเพียง 47,900 บาท*** 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า |โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ |เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว |กิจกรรม ณ ลานสกี|

เทศกาลน้ำแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival|ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020|

ศาลเจ้าฮอกไกโด|ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

อัตราค่าบริการ (Code: CTS-TG007)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

วันที่ 04-09 ก.พ. 63 47,900.-
วันที่ 05-10 ก.พ. 63 47,900.-
วันที่ 06-11 ก.พ. 63 47,900.-
วันที่ 09-14 ก.พ. 63 47,900.-
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2.      ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

3.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

  1. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500บาท /ทริป/ท่าน

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ