ทัวร์ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6วัน4คืน ม.ค.-ก.พ.63 (XJ)

GQ2CTS-XJ006

ทัวร์ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6วัน4คืน ม.ค.-ก.พ.63 (XJ)

เริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6วัน4คืน 

กำหนดการเดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

โดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

***ราคาเพียง 36,900 บาท*** 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล|ลานสกี |สุนัขลากเลื่อน |ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน |ทานุกิโคจิ

สวนหมีภูเขาไฟโชวะ |เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ|ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 

อัตราค่าบริการ (Code: CTS-XJ006)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

วันที่ 01-06 ก.พ. 63 36,900.-
วันที่ 14-19 ก.พ. 63 36,900.-
วันที่ 18-23 ก.พ. 63 36,900.-
วันที่ 21-26 ก.พ. 63 36,900.-
วันที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63 36,900.-
วันที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63 36,900.-

 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2.      ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

3.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

  1. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500บาท/ทริป/ท่าน

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ