ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY FEET 5วัน3คืน ม.ค.-มี.ค. 63 (XJ)

GQ2CTS-XJ007

ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY FEET 5วัน3คืน ม.ค.-มี.ค. 63 (XJ)

เริ่มต้น 32,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER HAPPY FEET 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

***ราคาเพียง 32,900 บาท*** 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า|กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร |คลองโอตารุ|พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีศาลเจ้าฮอกไกโด|ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด|บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด

 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)– ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620: 02.10-10.40+1)

วันที่ 2.  ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)–อาซาฮิคาวะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า– หมู่บ้านราเมน –อิออน มอลล์

วันที่ 3.  กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากที่ระลึก –เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ –

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด

วันที่ 4.  โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –

ตลาดปลาซัปโปโรโจไง –ช้อปปิ้ง JR TOWER – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 5.  ซัปโปโร (สนามบินชินโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55-18.00)

 

อัตราค่าบริการ (Code: CTS-XJ007)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

วันที่ 01-05 ม.ค.63 39,900.-
วันที่ 08-12 ม.ค. 63 32,900.-
วันที่ 10-14 ม.ค. 63 32,900.-
วันที่ 15-19 ม.ค. 63 32,900.-
วันที่ 24-28 ม.ค. 63 32,900.-
วันที่ 21-25 ก.พ 63 32,900.-
วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค.63 32,900.-
วันที่ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 32,900.-

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

 


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ