ทัวร์ฮอกไกโด ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน4คืน ก.พ. 63 (XJ)

GQ2CTS-XJ009

ทัวร์ฮอกไกโด ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน4คืน ก.พ. 63 (XJ)

เริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ 2563

โดยสายการบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

***ราคาเพียง 45,900 บาท*** 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล|ลานสกี |สุนัขลากเลื่อน |ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน |ทานุกิโคจิ

เทศกาลSapporo Snow Festival 2020|เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ|ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3ชนิด

 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620: 02.10– 10.40+1)

วันที่ 2.   ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส– สุนัขลากเลื่อน – กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ –

อิออน มอลล์

วันที่ 3.   ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

วันที่ 4    สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ –

ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020

วันที่ 5.   เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์3 ชนิด

วันที่ 6.   ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621: 11.55– 18.00)

อัตราค่าบริการ (Code: CTS-XJ009)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

วันที่ 04-09  ก.พ. 63 45,900.-
วันที่ 05-10  ก.พ. 63 45,900.-
วันที่ 06-11  ก.พ. 63 45,900.-
วันที่ 07-12  ก.พ. 63 45,900.-
วันที่ 08-13  ก.พ 63 45,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ10,500บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2.      ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

3.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

  1. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500บาท /ทริป/ท่าน

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ