ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน 5วัน3คืน มี.ค.63 (TG)

เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก สปริงส์พามันส์]560_20191219163308

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน 5วัน3คืน มี.ค.63 (TG)

เริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน 5วัน3คืน

ชื่อโปรแกรม เลทส์โก สปริงส์พามันส์ พิเศษเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน มีนาคม 2563

[[ ราคาเริ่มต้นที่..19,999.- ]]

 

โปรแกรมทัวร์

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง            สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)

วันที่สาม           โซลทาวเวอร์ – คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่สี่              อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน

วันที่ห้า              เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามูพลอยอเมทิส – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้     สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ Code:ZICN06
>>>

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

04 – 08 มีนาคม 2563 19,999
05 – 09 มีนาคม 2563 19,999
06 – 10 มีนาคม 2563 19,999
11 – 15 มีนาคม 2563 19,999
12 – 16 มีนาคม 2563 19,999
13 – 17 มีนาคม 2563 19,999
18 – 22 มีนาคม 2563 20,999
19 – 23 มีนาคม 2563 20,999
20 – 24 มีนาคม 2563 20,999
25 – 29 มีนาคม 2563 20,999
26 – 30 มีนาคม 2563 20,999
27 – 31 มีนาคม 2563 20,999

*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000วอน/ทริป/ท่าน**

 

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>