ทัวร์เฉิงตู จิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน เดินทาง ต.ค.- พ.ย.62 (CA)

SHCACTU4

ทัวร์เฉิงตู จิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน เดินทาง ต.ค.- พ.ย.62 (CA)

เริ่มต้น 28,999 บาท

ทัวร์เฉิงตู

ทัวร์เฉิงตู จิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน ชม 2 มรดกโลก

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

โดยสายการบิน AIR CHINA( CA )

ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่นเสริม

>>>ราคาเริ่มต้นที่  28,999 บาท 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 18.20-22.40) X X FLOWER HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2 เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว               ä ä ä CELEBRITY JIUZHAIGOU

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต ä ä ä CELEBRITY JIUZHAIGOU

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4 จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง

(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ตูเจียงเยี่ยน

ä ä ä HOLIDAY INN EXPRESS

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5 ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ä ä ä FLOWER HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (CA471 : 14.55-17.05) ä ä  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ 12-17 ตุลาคม 2562

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

31,999 บาท
วันที่ 22-27 ตุลาคม 2562

(วันปิยมหาราช)

31,999 บาท
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 31,999 บาท
วันที่ 05-10 พฤศจิกายน 2562 28,999 บาท


สำหรับพีเรียดอื่นๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างจร้าา>>>