ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 7วัน 4คืน มิ.ย. – ธ.ค.62 (QR)

1101245

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 7วัน 4คืน มิ.ย. – ธ.ค.62 (QR)

เริ่มต้น 41,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิต ยุโรปแอลป์ (จุงเฟราน์) 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรปราคาดีๆ โดยสายการบินตาร์แอร์เวย์ (QR)

กำหนดการเดินทางวันที่  มิถุนายน – ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้นที่ 49,900

กำหนดการเดินทาง : **ยังไม่รวมวีซ่า**

?เมืองเอททัล
?เมืองโฮเฮนชวานเกา
?ปราสาทนอยชวานชไตน์
?เมืองฮัลล์สตัทท์
?เมืองซาลส์บวร์ก
?เมืองอินซ์บรูกซ์
?ล่องเรือทะเลสาบซุก
?หมู่บ้านกรินเดลวาลด์
?นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
?ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
?เมืองอินเทอร์ลาเก้น
?เมืองซาฟเฮาส์เซ่น
?ชมน้ำตกไรน์ 
?เมืองสไตน์อัมไรน์ 

 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่2        มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม   

วันที่ 3       โรเซนฮาล์ม – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก   

วันที่4       ซาลส์บวร์ก – อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก – ฮอร์เก้น 

วันที่5       ฮอร์เก้น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี

                   ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเก้น – ฮอร์เก้น

วันที่6       ฮอร์เก้น – ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์ – ซูริค – เดินทางกลับ 

วันที่ 7      กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

พ.ค.-ธ.ค. 62 53,900
10-16 ต.ค.//17-23 ต.ค.//

22-28 ต.ค.//05-11 ธ.ค. 62

55,900
17-23 พ.ย. 62 51,900
05-11 พ.ย.//14-20 พ.ย. 62 49,900