ทัวร์โครเอเชีย OHO CROATIA 8D5N ม.ค.-มิ.ย.63 (TK)

CRO-OHO8D-TK

ทัวร์โครเอเชีย OHO CROATIA 8D5N ม.ค.-มิ.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 47,777 บาท

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย O-HO !!! CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS

เมืองซาเกร็บ,เมืองซาดาร์,เมืองซิบีนิค,เมืองโทรเกียร์

 เมืองดูบรอฟนิค,Designer Outlet Croatia

เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ (TK)

กำหนดการเดินทาง มกราคม  – มิถุนายน  2563

>>ราคาเพียง 47,777.- (ไม่รวมค่าวีซ่า)

 

อัตราค่าบริการ (Code :BT-CR001TK)

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)
17 – 24 มกราคม  2563 47,777.-
24-31 มกราคม 2563 47,777.-
07-14 กุมภาพันธ์ 2563 47,777.-
06-13 มีนาคม 2563 47,777.-
13-20 มีนาคม 2563 47,777.-
27 มีนาคม – 03 เมษายน 263 47,777.-
08-15 พฤษภาคม 2563 49,777.-
22-29 พฤษภาคม 2563 49,777.-
05-12 มิถุนายน 2563 49,777.-
19-20 มิถุนายน 2563 49,777.-

วิธีการชำระเงิน             ชำระมัดจำ ท่านละ  20,000 บาท

อีเมล์ หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง และจองคิววีซ่า

(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>