ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 8วัน 5คืน พ.ย.-มี.ค.63 (EK)

EK021 WINTER(1)

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 8วัน 5คืน พ.ย.-มี.ค.63 (EK)

เริ่มต้น 43,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 8วัน 5คืน

ซาเกรบซาดาร์ดูบรอฟนิกซิเบนิก

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – มีนาคม 2563

>ราคาเพียง 43,900.- (ไม่รวมค่าวีซ่า)

อัตราค่าบริการ (Code : EK021)

กำหนดการเดินทาง ราคา
พฤศจิกายน 21-28 พ.ย. 2562 43,900
ธันวาคม 5-12 ธ.ค. 2562 43,900
มกราคม 23-30 ม.ค. 2563 43,900
กุมภาพันธ์ 6-13 / 20-27 ก.พ. 2563 43,900
มีนาคม 5-12 / 19-26 มี.ค. 2563 43,900

อัตราค่าบริการ

                  เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)      ลดท่านละ       2,000         บาท

                  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ      8,000         บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย

5,500/ ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร         
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ100 x 8วัน = 800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>