ทัวร์โตเกียว ซากุระ ทิวลิป 5วัน3คืน มี.ค.-เม.ย.63 (XJ)

NRT24 XJ TOKYO BLOOM BLOSSOM 5D3N.docx

ทัวร์โตเกียว ซากุระ ทิวลิป 5วัน3คืน มี.ค.-เม.ย.63 (XJ)

เริ่มต้น 24,999 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์โตเกียว ซากุระ ทิวลิป 5วัน3คืน 

ชื่อโปรแกรม TOKYO BLOOM BLOSSOM

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกทิวลิป หมู่บ้านเยอรมัน ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ

กำหนดการเดินทางเดือน  มีนาคม – เมษายน 2563

โดยสายการบินสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 05.05 – 13.10
XJ603 NRT(นาริตะ) – DMK(กรุงเทพ) 14.25– 19.10

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

 

***ราคาเริ่มต้น…  24,999 บาท*** 

 

อัตราค่าบริการ (Code: (NRT24)

28 มีนาคม – 01 เมษายน 63 24,999
29 มีนาคม – 02 เมษายน 63 24,999
30 มีนาคม – 03 เมษายน 63 24,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 63 24,999
01 – 05 เมษายน 63 26,999
02 – 06 เมษายน 63 28,999
03 – 07 เมษายน 63 28,999
04 – 08 เมษายน 63 28,999
06 – 10 เมษายน 63 26,999
07 – 11 เมษายน 63 26,999
08 – 12 เมษายน 63 26,999
09 – 13 เมษายน 63 32,999
10 – 14 เมษายน 63 35,999
11 – 15 เมษายน 63 35,999
12 – 16 เมษายน 63 33,999
15 – 19 เมษายน 63 25,999
16 – 20 เมษายน 63 25,999
17 – 21 เมษายน 63 25,999
18 – 22 เมษายน 63 25,999
19 – 23 เมษายน 63 25,999
20 – 24 เมษายน 63 25,999
21 – 25 เมษายน 63 25,999

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500บาท ต่อ ทริปต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ