ทัวร์ในประเทศ คำชะโนด วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ(ก.พ.-พ.ค.63)

Udon_KhamChanot_1040

ทัวร์ในประเทศ คำชะโนด วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ(ก.พ.-พ.ค.63)

เริ่มต้น 6,900 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ 2วัน 1คืน

วัดป่าภูก้อน สะพานกระจกวัดผาตากเสื้อ

โดยสายการบินนกแอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า)

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

>>ราคาเพียง… 6,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ >>>

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก
วันที่ 8-9 / 22-23 ก.พ.63

วันที่ 14-15 / 28-29 มี.ค.63

วันที่ 4-5/ 25-26 เม.ย.63

วันที่ 9-10 / 23-24 พ.ค.63

 6,900.-

6,900.-

6,900.-

6,900.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม         

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

– ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) 

 – ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน   

– ค่าอาหาร (4 มื้อ) ตามรายการ      

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ – ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง    

***สามารถชมรายละเอียดพร้อมราคาได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ