ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน2คืน มิ.ย.62 (XW)

ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]189_20190513095219

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน2คืน มิ.ย.62 (XW)

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO CHIC 4วัน3คืน

เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2562

เดินทางโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

[[ ราคาเพียง 9,999.- ]]

 

*โปรแกรม 

วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง           สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง

วันที่สาม           ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่               สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

03 – 06 มิถุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999
10 – 13 มิถุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999
17 – 20 มิถุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999
24 – 27 มิถุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน***