ทัวร์ไต้หวัน ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

1557096

ทัวร์ไต้หวัน ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

เริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ชื่อโปรแกรม LOVER TAIWAN 

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air

[[ ราคาเพียง 11,999.- ]]

 

* ไฮไลท์โปรแกรม Code: LOVER TAIWAN>>>

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  

☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 2562 ราคา
ผู้ใหญ่
04 – 08 ก.ค. 62 12,222
10 – 14 ก.ค. 62 12,222 11,888
18 – 22 ก.ค. 62 12,222 11,999
09 – 13 ส.ค. 62 14,777
16 – 20 ส.ค. 62 12,222
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 62 12,222
05 – 09 ก.ย. 62 12,555
12 – 16 ก.ย. 62 12,555
03 – 07 ต.ค. 62 13,999
10 – 14 ต.ค. 62 14,999
13 – 17 ต.ค. 62 14,999