ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน พ.ค.-ต.ค.62 (XW)

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]105_20190417180649

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน พ.ค.-ต.ค.62 (XW)

เริ่มต้น 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน

ชื่อโปรแกรม เลสโก อินดี้ตัวพ่อ

พิเศษ!! ทานบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา 

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต (XW)

[[ ราคาเพียง 15,999.- ]]

 

* ไฮไลท์โปรแกรม Code: ZTPE01>>>

วันแรก            กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง          สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่เมืองเจียอี้

วันที่สาม          เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่               เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า            เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่วตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

วันที่หก          สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

อัตราค่าบริการ

08 – 13 พฤษภาคม 2562 09 MAY DMK-TPE XW182 04.00-08.55

13 MAY TPE-DMK XW181 09.45-12.25

17,999
15 – 20 พฤษภาคม 2562 16 MAY DMK-TPE XW182 04.00-08.55

20 MAY TPE-DMK XW181 09.45-12.25

17,999
22 – 27 พฤษภาคม 2562 23 MAY DMK-TPE XW182 04.00-08.55

27 MAY TPE-DMK XW181 09.45-12.25

15,999
05 – 10 มิถุนายน 2562 06 JUN DMK-TPE XW182 04.00-08.55

10 JUN TPE-DMK XW181 09.45-12.25

16,999
19 – 24 มิถุนายน 2562 19 JUN DMK-TPE XW182 04.00-08.55

24 JUN TPE-DMK XW181 09.45-12.25

15,999
03 – 08 กรกฎาคม 2562 03 JUL DMK-TPE XW182 02.15-07.05

08 JUL TPE-DMK XW181 09.40-12.15

15,999
13 – 18 กรกฎาคม 2562 14 JUL DMK-TPE XW182 02.15-07.05

18 JUL TPE-DMK XW181 09.40-12.15

19,999
24 – 18 กรกฎาคม 2562 25 JUL DMK-TPE XW182 02.15-07.05

29 JUL TPE-DMK XW181 09.40-12.15

19,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 08 AUG DMK-TPE XW182 02.15-07.05

12 AUG TPE-DMK XW181 09.40-12.15

18,999
21 – 26 สิงหาคม 2562 22 AUG DMK-TPE XW182 02.15-07.05

26 AUG TPE-DMK XW181 09.40-12.15

15,999
11 – 16 กันยายน 2562 12 SEP DMK-TPE XW182 02.15-07.05

16 SEP TPE-DMK XW181 09.40-12.15

16,999
25 – 30 กันยายน 2562 26 SEP DMK-TPE XW182 02.15-07.05

30 SEP TPE-DMK XW181 09.40-12.15

15,999
02 – 07 ตุลาคม 2562 03 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05

07 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15

15,999
09 – 14 ตุลาคม 2562 10 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05

14 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15

19,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 20 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05

24 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15

17,999
22 – 27 ตุลาคม 2562 23 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05

27 OCT TPE-DMK XW181 09.10-12.00

18,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน***