ทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ราคาถูก 4วัน 2คืน

1486269

ทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ราคาถูก 4วัน 2คืน

เริ่มต้น 9,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air

[[ ปรับราคา เริ่มต้น 9,555.- ]]

 

* ไฮไลท์โปรแกรม Code: TAIWAN FIRST STEP>>>

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง  ราคา
ผู้ใหญ่
14 – 17 มิ.ย. 62 10,999
21 – 24 มิ.ย. 62 10,999 9,555
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 10,999
06 – 09 ก.ค. 62 10,555
20 – 23 ก.ค. 62 10,555
25 – 28 ก.ค. 62 11,111
08 – 11 ส.ค. 62 11,111
23 – 26 ส.ค. 62 10,555
07 – 10 ก.ย. 62 10,555
14 – 17 ก.ย. 62 10,555
21 – 24 ก.ย. 62 10,555
28 ก.ย. – 01- ต.ค. 62 10,555